Netwerker
Spin in het web
(In)zicht hebben in je omgevi...
Validator
Het museum als kennis- en informatiedeskundige
Communitycurator
Het museum van maatschappelijke betekenis
Sam...
Actueel

Communitycurator

Het museum van maatschappelijke betekenis
Samen met je (lokale)partners zoeken naar gezamenlijkheid en toegevoegde waarde. Waarin kan je bijdragen, welke vragen liggen er in de samenleving en wat kan jouw antwoord zijn?

Community vormen
Zoeken naar gemeenschappelijk gedragen thema’s in de samenleving. Er toedoen in de samenleving door vanuit je kennis van bijvoorbeeld het verleden te reflecteren op het heden. Lokaal erfgoed, verhalen, herinneringen, migranten erfgoed. De mens (weer) centraal stellen. Faciliteren, plek van ontmoeting en bezinning.

Transformatie
Automatisch betekent dit een veranderende rol voor
de conservator, niet langer traditionele zender gericht
werken. Maar naar buiten toe: Buitenspelen. Wat houdt
je omgeving bezig, wat kan ik daarin als museum
betekenen. Hoe kan ik mijn autoriteit anders inzetten.
Van vraaggericht naar vraag én aanbod gericht werken.

Competenties
Luisteren
Sociaal
Verbindingen leggen/bruggenbouwer
Netwerker